Bölümlerimiz

 • Toplu Sözleşme ve Mevzuat Bölümü

  Baş Hukuk Müşaviri: Av. Erten CILGA
   Müşavir Avukatlar: Av. Şeyda AKTEKİN, Av. Nağme HOZAR, Av. Burak TÜRKMEN,
  Av. Oğuz BÜYÜKTOSUNOĞLU

  Toplu pazarlığın Türk çalışma hayatı ve endüstri ilişkileri açısından en olumlu biçimde çözümlenmesini hedefleyen Toplu Sözleşme ve Mevzuat Bölümü; 

  ·Üyelerin toplu iş sözleşme görüşmelerini yürütür ve imzalar.

  ·Grup Toplu İş Sözleşmeleri ile üyelerin ortak yarar ve beklentilerine uygun iş koşulları ve dayanışmayı sağlar.

  ·Çalışma mevzuatı ile ilgili konularda mütalaalar verir, uygulamada çıkan sorunları yasalara uygun biçimde çözer.

  ·Çalışma mevzuatını düzenleyen yasaları izler, yürürlüğe yeni giren mevzuatın uygulanma biçimini ve ortaya çıkardığı sorunları inceleyerek sonuçları üyelerine duyurur.
   
  ·MESS'in, yasa tasarıları ile ilgili görüşlerini hazırlar ve yetkili mercilere iletir.

  ·Üyelerinin bütün işveren topluluğuna emsal olabilecek davalarına girer.

  ·Toplu İş Sözleşmelerinin uygulanması ile yorumundan doğan ve özel hakeme götürülen davalarda üyelerini temsil eder.
   
  ·2006 Mart ayında başlayarak üç ayda bir yayımlanmış olan ve 2014 yılından itibaren ise hakemli olarak yılda iki kez yayımlanan Sicil dergisi ile ilgili çalışmaları yürütür.

  ·Yürürlüğe yeni giren mevzuatı izler, gerekli bulduklarını üyelere sirküle eder, mevzuatın uygulanma biçimini ve ortaya çıkardığı sorunları inceleyerek sonuçları üyelerine duyurur.

  ·Mevzuatın uygulanmasına ışık tutmak üzere eğitim ve seminerler düzenler.

  ·Üyelerin çalışma ilişkilerini geliştirmek ve çalışma hayatının güncel uygulama ve sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla kurulan "Endüstri İlişkileri Komisyonu"nun koordinasyonunu yürütür.  

 • Endüstri Yönetimi ve Araştırma Bölümü

  Bölüm Müdürü : Dr. Emre MERCAN
  Uzmanlar: Uğur ERGÜN, Oğuzhan SERİNTUNA

  Endüstri ilişkilerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek projeler yürütür, seminerler düzenler, endüstri yönetimi alanında eğitici ve yönetimsel danışmanlık faaliyetlerinde bulunur.
   
  Yönetim, üretim, kalite, eğitim, rekabet ve ekonomi gibi çeşitli alanlarda araştırma ve anket çalışmaları yapan Endüstri Yönetimi ve Araştırma Bölümü üye işyerlerine yönelik olarak aşağıda belirtilen hizmete özel:
  İşgücü Maliyeti ve Çalışma İstatistikleri
  Kapsam İçi İşçilere Yönelik Ücret Araştırması
  Aylık Ücretli Personel İçin Ücret Araştırması
  periyodik araştırmalarını yürütür, verileri istatistiksel yöntemlerle değerlendirir ve yayımlar. Bölüm, uluslararası düzeyde, CEEMET (Avrupa Metal, Mühendislik ve Teknolojiye Dayalı Sanayi İşverenleri Konseyi) Sosyo-Ekonomik Eğilimler çalışma grubuna katılır.
    
  Grup Toplu İş Sözleşmesi dönemlerinde bölüm, mevcut veriler ışığında gerekli ekonomik ve istatistiki araştırmaları gerçekleştirir.

 • Dış İlişkiler, Eğitim ve Projeler Bölümü

  Bölüm Müdürü : Eren YENİGÜN
  Uzman: Can YILMAZ

  Dış İlişkiler, Eğitim ve Projeler Bölümü, Avrupa Birliği ve dünyada çalışma hayatını ve endüstri ilişkilerini ilgilendiren konularda güncel gelişmeleri takip eder, uluslararası iktisadi gelişmelere ilişkin yabancı uluslararası kaynakları inceler, araştırmalar yapar, ve başta AB ülkeleri olmak üzere muadil işveren teşkilatları ile bilgi alışverişi ve işbirliği yürütür.
   
  Bölüm, MESS’in üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşların faaliyetlerine katılarak, çalışma hayatı ve endüstriyel ilişkiler ile ilgili konularda uluslararası düzeyde gelişmeleri takip eder, üyelerini bilgilendirir.
   
  MESS üyelerini, Avrupa Metal, Mühendislik ve Teknolojiye Dayalı Sanayi İşverenleri Konseyi (CEEMET) ve Uluslararası Çalışma ve İstihdam İlişkileri Derneği (ILERA)'da temsil eder. MESS, CEEMET'in endüstri ilişkileri, eğitim ve istihdam edilebilirlik, iş sağlığı ve güvenliği, gibi çeşitli çalışma grubu toplantılarına aktif olarak katılır ve bu toplantılara ev sahipliği yapar. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nün yılda bir kez düzenlediği Uluslararası Çalışma Konferanslarına TİSK'i temsilen işveren kesimi adına katılmak ve oluşturulan komitelerde görev almak, diğer ülke temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunmak bölümün dış ilişkiler faaliyetleri arasında yer almaktadır.
   
  MESS, üyesi bulunduğu Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) kanalıyla uluslararası düzeyde üyelerini: 

  • Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE)
  • Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO)
  • Uluslararası İşverenler Teşkilatı(IOE)
  • OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi İstişare Komitesi (BIAC) 'nde de temsil eder.

  Bölüm eğitim fonksiyonu çerçevesinde, eğitim ve öğretimdeki kaliteyi ekonomik rekabete yön vermek için en önemli faktör olarak kullanma felsefesi ile değişen şartlara hızlı uyum sağlayabilecek nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için çalışmalar yapar.  Bölüm, mesleki ve teknik eğitim konularında ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek Türk sanayini yakından ilgilendiren endüstriyel ilişkiler, hukuk, ekonomi, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre gibi konularda üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim faaliyetlerinde bulunur. Teşkil edilen Eğitim Komisyonu vasıtasıyla, eğitime ilişkin konularda üyelerimiz arasında diyalog, paylaşım ve görüş alışverişi sağlanmakta ve eğitim konusunda üye ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bu ihtiyaçlara çözüm bulunması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.
   
  Sendikamız Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından, metal işkolundaki mesleklerde Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerin hazırlanması için yetkilendirilmiştir. Bölüm, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin en önemli parçası olan ve önümüzdeki dönemde önemi artacak Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerin hazırlanma faaliyetlerini sektörlerinin önde gelen temsilcileri olan üyelerimizin desteği ile yürütmektedir.
   
  Bölüm, AB ülkelerinde eğitim alanında yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek, metal ve elektronik sektörü başta olmak üzere Türk Sanayini zamanında ve doğru bilgilendirmek amacıyla eğitim konusunda araştırmalar yapar ve eğitici faaliyetlerde bulunur. AB bünyesinde düzenlenen diğer eğitim çalışmalarına ve projelerine katılır. Üniversiteler ile birlikte eğitim konularında çeşitli araştırmalar ve projeler yürütür.
  Bölüm ayrıca geliştirdiği ve uyguladığı projelerle Avrupa Birliği ülkeleri, metal sektörünün paydaşları ve üniversiteler ile ortak çalışmalar yürütmekte ve elde edilen çıktıları Türk Sanayii’ne kazandırmaktır. Bölüm, Türkiye-AB Mali İşbirliği çerçevesinde sağlanan fonlardan yararlanarak, üyelerinin rekabet güçlerini geliştirecek ve çalışanlarının istihdam edilebilirliklerini artıracak projeler geliştirmekte, AB üyelik sürecine uyum başta olmak üzere üyelerimize, işkolumuza, sanayimize ve ülkemize katma değer sağlayacak gelişim ve iyileştirme çalışmalarına önderlik etmektedir.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

  Bölüm Müdürü : Altan ÇETİNKAL

  Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı doğrultusunda, insan sağlığı ve doğal dengeyi koruyarak sürekli bir ekonomik kalkınmaya imkân verecek yaklaşımların temel strateji olarak benimsenmesi gerekliliği inancıyla hizmet veren İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü;
   
  ·Üyelerinin işyerlerinde iş kazaları ile meslek hastalıklarının önlenmesi amacı ile çalışmalar yapar.

  ·Üye işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurullarının yasa ve tüzüklere uygun olarak oluşumunda ve kazaları önleyecek çağdaş organizasyonların kurulmasına yardımcı olur.

  ·Üye işyerleri yöneticilerini, iş güvenliğinin teknik ve yasal sorunlarının çözümü konusunda bilgilendirir.

  ·İş Sağlığı ve Güvenliği'nin genel ve teknik konularında her kademe yönetici ve çalışanlara kurs, seminer, konferans düzenler, yayınlar hazırlar. 
  ·İşyeri cihaz ve donanımlarında yapılacak periyodik kontrol ve fenni muayenelerin yasa ve tekniğe uygun olmasını sağlayan form, rapor, belge ve protokoller hazırlar.

  ·Üye işyerlerinde meydana gelen iş kazalarını inceler, değerlendirir, idari ve adli tahkikatlarda müşavirlik görevlerinde bulunur.

  ·Avrupa Metal, Mühendislik ve Teknolojiye Dayalı Sanayi İşverenleri Konseyi (CEEMET)'nin , İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu üyesidir. Bu grup, metal sanayinde sağlık ve güvenlik ile ilgili gelişmeler ve standartlar çerçevesinde işbirliği amacıyla çalışmalar yapar.

  ·İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik eğitim çalışmalarında yabancı kaynaklı görsel malzemeleri (video film ve CD) kullanır.

  ·Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri'ni inceler ve bilgi aktarır.

  ·İş sağlığı ve güvenliğine yönelik uluslararası verilerden yararlanarak araştırmalar yapar. Avrupa ülkelerindeki iş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik istatistiksel sonuçları değerlendirir. Konu ile ilgili uluslararası gelişmeleri takip eder ve üyelerini bilgilendirir.

  ·"İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası" ve "Çevre Günü" ile ilgili etkinlikler düzenler.

  ·İş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin istatistiki çalışmaları düzenli olarak yaparak her yıl "MESS Üyelerinde İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri" kitabını yayınlar.

  ·Metal ve elektronik sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre sorunlarına çözüm aramak ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu'nun çalışmalarını yürütür.

 • Kurumsal İlişkiler Bölümü

    Bölüm Müdürü: Burcu KARACAR
  Uzman: Çisem KILIÇ ÇİNELİ

  Kurumsal İlişkiler Bölümü; yıl içerisinde yayımlanan süreli yayınlar kanalıyla MESS üye işyerleri ve çalışanları ile iletişimini yürütür. Basın-yayın organlarına; ulusal ve uluslararası etkinlikleri, eğitim faaliyetleri ve yeni çıkan yayınları hakkında doğru haber politikası ile zamanında ve etkin bir şekilde ulaşır. Halkla ilişkiler çalışmalarını toplumsal sorumluluk bilinciyle, MESS’in bilginin önemine inanan, çağdaş bir sivil toplum kuruluşu olduğu fikrinin yerleşmesi yönünde sürdürür. 
   
  Sendikamız tarafından gerçekleştirilen seminer, konferans ve diğer etkinlikleri organize eder.
   
  MESS, çalışma hayatı ve endüstri ilişkileri konularında başta üyeleri olmak üzere kamuoyunu bilgilendirmek, çeşitli görüşlerin paylaşılmasını sağlamak ve işçi-işverenin iletişimini geliştirmek amacıyla periyodik olarak;

  • MESS İşveren dergisini,
  • Biz Bize gazetesini

  yayımlar.

 • İdari ve Mali İşler Bölümü

  Bölüm Müdürü: Yalçın KARAGÖZ

  MESS'in idari ve mali işlerinin ve hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlayan İdari ve Mali İşler Bölümü; 
  ·Çalışmalarını kanun, Anatüzük, MESS Üyelik Aidatı, Grev ve Lokavt Yardım Fonu Yönetmeliği hükümleri ile Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğin karar ve talimatları doğrultusunda yapar.

  ·Sendika amaç ve politikasına göre, mali işler ve muhasebe fonksiyonları ile ilgili kısa ve uzun vadeli temel kararların alınmasını sağlar ve uygular.

  ·Mali kaynakların en verimli şekilde değerlendirilmesi için gerekli araştırmaları yapar.

  ·Bütçe faaliyetleri, vergi, sigorta, alacak ve borçların takibi işlerini yürütür.

  ·Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde Grev ve Lokavt Yardım Fonu'ndan gerekli ödemeleri yapar.

  ·İdari ve Mali İşler Bölümü, verimli bir çalışma ortamının yaratılması ve devam ettirilmesini sağlar, personelin uyum içinde çalışması için gerekli tedbirleri alır.