ECBOHS - İş Sağlığı ve Güvenliği için Avrupa İşbirliği Köprüleri Projesi

Avrupa Birliği aday ülkelere, AB müktesebatına uyum için gereken idari kapasiteyi oluşturmaları ve Birlik ile aralarında ekonomik, sosyal ve bölgesel farklılıkları giderebilmeleri için çeşitli yardımlar sağlamaktadır. Bu kapsamda, 2007-2013 döneminde AB’ye aday ve potansiyel aday ülkelerdeki STK’lar için 10,1 milyon Euro’luk fon ayrılmıştır. Bu fon kapsamında AB genelinde 32 Proje desteklenmeye uygun bulunmuştur.

MESS tarafından yürütülen “ECBOHS – European Cooperation Bridges for Occupational Health and Safety- İş Sağlığı ve Güvenliği için Avrupa İşbirliği Köprüleri Projesi” Avrupa Komisyonu Genişleme Direktörlüğü tarafından “IPA Sosyo-Ekonomik Ortaklık Programı” kapsamında finanse edilmektedir.

MESS’in liderliğinde yedi ülkeden 10 sivil toplum kuruluşunun yer aldığı Proje ile; Türkiye ve Batı Balkan ülkelerindeki (Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Kosova) işçi ve işveren kuruluşlarının, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki kapasitelerinin ve hizmetlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje ortaklarıyla hedef ülkelerin ihtiyaçlarına göre hazırlanan Proje 2 yıl (1 Aralık 2010- 30 Kasım 2012) sürelidir. 

Proje, işçi ve işveren kesimini temsil eden sivil toplum kuruluşlarının ülkelerinde, iş sağlığı ve güvenliği alanında etkin ve aktif bir rol üstlenmelerini hedeflemektedir. ECBOHS projesi İş Sağlığı ve Güvenliği alanında AB Müktesebatı konusunda ülkelerdeki işçi ve işveren teşkilatlarının;

• bilgi ve deneyimlerinin artırılması ile Avrupa tek pazarının entegrasyonu için AB’den iyi ve başarılı uygulama örneklerini transfer etmesini,

• işletme, sektör, yerel ve ulusal düzeyde müktesebatın uygulanmasını destekleyecek temsil ve hizmet kapasitelerinin güçlendirilmesini,

• başta üyelerinin çıkarlarını korumak ve kamu nezdinde lobi ve haklarını savunma yeteneklerini geliştirmesini ve

• oluşturulacak sinerji ile sosyal tarafların ulus ötesi network sağlayarak AB ile daha yakın işbirliği kurmasını amaçlamaktadır.

İki yıl sürecek olan ECBOHS Projesi kapsamında, Türkiye ve Batı Balkan ülkelerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin AB müktesebatı hakkında çalıştaylar düzenlenecek ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek, AB ülkelerinden uzmanların katılımıyla teknik destek programları geliştirilecek, ulusal düzeyde deneyimlerin ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.