Otomotiv Sanayii VOC - Test (Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme) Merkezi Projesi

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde 2007 programlama yılı kapsamında yer alan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürütülen, “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” (UYEP) kapsamında “VOC-Test (Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme) Merkezleri Hibe Programı” düzenlenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti adına Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin teklif çağrısını yaptığı program; iş piyasası ihtiyaçlarına uygun örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretim verilmesini sağlamayı, hayat boyu öğrenmeyi desteklemeyi, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumu kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

MESS, Türk Metal Sendikası ile birlikte, söz konusu program kapsamında “Otomotiv Sanayi Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi” projesini hayata geçirmiştir. 24 ay sürecek proje, motorlu kara taşıtları, treyler ve yarı treylerlerin imalatı alt sektöründe yer alan 15 Ulusal Yeterlilik için sınav ve belgelendirme merkezi ile bağlı şubelerinin İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Adana illerinde kurulmasına ve işletilmesine odaklanmaktadır.

Proje; Türk Metal üyeleri başta olmak üzere metal işkolunda çalışanların MYK onaylı sertifikalarla belgelendirilmesiyle, başta MESS üyesi işletmeler olmak üzere Türk sanayisinin sertifikalarla kanıtlanmış niteliklere sahip işgücüne kavuşmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Proje ile uygun bir ölçme, değerlendirme ve belgelendirme sistemi kurulacak ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) çatısı altında yürütülen Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) çalışmalarından elde edilecek sonuçlarının sürdürülebilir hale getirilmesi sağlanacaktır.

MYK mevzuatında yer alan Personel Belgelendirmesi için Asgari Şartlar başlıklı TS EN ISO/IEC 17024 uluslararası standardına göre Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyon sürecini destekleyecek bu proje, proje ortaklarının bu mekanizmayı kalite güvencesi içinde oluşturmalarına ve işletebilmelerine destek verecektir.

Otomotiv VOC-TEST Merkezi ve bağlı 4 şubede akredite edilmeye yönelik kurumsal yapılanmaya yönelik çalışmalar proje kapsamında desteklenecektir. Belgelendirmesi yapılacak her bir yeterlilik için Program Komiteleri oluşturulacak, pilot belgelendirme programları geliştirilecek, her bir belgelendirme programının yeterlilik ön şartları, değerlendirme şartları ve prosedürleri, sınav yöntemi ve materyalleri ile belgelendirme şartları hazırlanacaktır.

Projede teknik ekibin istihdam edilmesi ile hedeflenen mesleki yeterliliklerde alan yöneticileri ve program uzmanları istihdam edilecektir. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ile işbirliği çerçevesinde sektörde faaliyet gösteren işletmelerle doğrudan temas sağlanarak pilot uygulamalı sınavlar konusunda çalışmalar yürütülecektir.

Otomotiv VOC-TEST Merkezi projesi Türkiye’ye örnek bir Merkez oluşturulması konusunda diğer sektörlere öncülük edecek ve model sağlayacaktır. Sosyal diyalog sonucu oluşturulan bu Merkez iyi uygulama örneği olarak Türkiye’de ve AB’de yaygınlaşacaktır. Projede geliştirilen teknik bilgi, yöntem ve metodoloji diğer kurum ve kuruluşlara da kolaylıkla aktarabilecektir. Türkiye’nin ilk ve en büyük işveren sendikası MESS ile imkanları en fazla işçi sendikası Türk Metal’in müştereken kuracakları ve işletecekleri bu merkez ülkemizin AB ile adaylık müzakerelerini yürüttüğü bu sürece de önemli destek verecektir.